§1 Definicje

Regulamin – ogólny spis reguł i zasad obowiązujących w serwisie SKINS-GUARD.COM

Serwis – internetowa strona www, o charakterze handlowo-usługowym, znajdująca się pod adresem WWW.SKINS-GUARD.COM oraz prowadzona przez Administratora.

Administrator – Paweł Chlewiński,09-530 Gąbin ul. Wierzbowa 3b, nip 7743125406, regon 365011848, tel 604277038, adres e-mail support@skins-guard.com - odpowiada za zarządzanie i prowadzenie Serwisu.

Użytkownik – każda osoba, która odwiedza stronę http://skinsguard.pl, w celu skorzystania z oferowanych usług, w celach informacyjnych, lub jakichkolwiek innych związanych z działalnością owego Serwisu.

Przedmiot – wirtualny zasób, który ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie w grze Counter Strike: Global Offensive. Przedmiot nie ma realnej, fizycznej postaci.

Usługa – polega ona na dostarczeniu Użytkownikowi zakupionych przez niego Przedmiotów. Przedmioty wysyłane są za pośrednictwem platformy Steam na adres wymiany(ang. Trade URL), który został podany w Serwisie przez Użytkownika.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z usług serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Aby w pełni korzystać z serwisu, niezbędne jest wykupienie wirtualnych punktów- wPLN które później można wymieniać na wirtualne przedmioty.
 3. Wirtualną walutę - wPLN można wykpić za pomocą udostępnionych przez serwis usług płatnościowych firm: PayU i SimPay
 4. Aby dokonać zakupów niezbędne jest zalogowanie się w Sklepie za pomocą platformy Steam. Logowanie się w Sklepie poprzez platformę Steam jest bezpieczne i nie powoduje przekazania żadnych danych ani uprawnień do konta Administratorowi.
 5. Dostawcą oferowanych w Serwisie usług płatnościoywch są firmy PayU oraz SimPay. Korzystanie z usług płatnościowych ww firm wiąże się akceptacją ich regulaminów
 6. Szczegółowe regulaminy dostawców usług płatnościowych w/w firm są dostępne pod adresami:
  • dla firmy PayU:
  • dla firmy SimPay: https://simpay.pl/dokumenty/simpay_regulamin_uzytkownik_koncowy_01_03_15.pdf
 7. Administrator serwisu jest zobligowany do wysyłki każdego zamówionego Przedmiotu, najpóźniej do 24 godzin od otrzymania zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 8.
 8. Administrator serwisu nie jest zobligowany do zrealizowania Usługi w przypadku gdy:
  • Użytkownik w swoim zamówieniu błędnie poda adres wymiany.
  • Użytkownik ma jakiekolwiek restrykcje na platformie Steam, które uniemożliwią Administratorowi wysyłkę zamówionych przez Użytkownika przedmiotów.
  • Nastąpi awaria techniczna nie koniecznie zależna od Administratora, np. Awaria na platformie Steam, która uniemożliwi wysyłkę przedmiotów.
 9. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z Valve Corporation, Counter Strike: Global Offensive, Steam ani z żadnymi innymi znakami handlowymi Valve corporation.
 10. Użytkownik akceptuje to, że zakupione Przedmioty nie podlegają zwrotowi.

§3 Charakterystyka Użytkowników i Usługi

 1. Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub innych prawnych opiekunów.
 2. Zakupem w serwisie jest wirtualna gotówka (wPLN) za której pomocą można wewnątrz serwisu dokonywać zakupów wirtualnych przedmiotów.
 3. Dostawca Usługi oraz Administrator nie odpowiadają za:
  • Treści wiadomości SMS wysyłane przez Użytkowników dla usług płatnościowych SimPay,
  • Skorzystanie z usług płatnościowych przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego numeru telefonu komórkowego oraz niepełnoletnie,
  • Wszelkie szkody spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania Użytkowników z Usług dostępnych w serwisie
  • Błędne oszacowanie przez Użytkownika swoich możliwości finansowych oraz nieznajomość obowiązujących aktualnie w Serwisie cen.
  • Zakłócenia w dostarczaniu Usługi, jeśli następują one wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Dostawcy Usługi i/lub Administratora,
  • Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • Przerwy w obsługiwaniu użytkowników wynikające z przyczyn natury technicznej (np. konfiguracja, aktualizacje, wymiana sprzętu etc.) lub niezależnych od Dostawcy Usługi oraz Administratora.
  • Ewentualną blokadę konta na platformie Steam.
 4. Podczas korzystania z Usług Serwisu, każdy Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej w przypadkach naruszających obowiązujące w Polsce prawo.
 5. Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie środków na Serwisie.
 6. Zabrania się wykorzystywania dowolnych błędów informatycznych Serwisu. W przypadku wykrycia błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego na adres e-mail:
 7. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatko-wych informacji o oferowanych produktach. W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronach www Spółki jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Państwu prawo do:
  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepi-sach prawa

§4 Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje i roszczenia związane z niewłaściwym działaniem Usługi należy zgłaszać niezwłocznie, najpóźniej do siedmiu dni roboczych od momentu zaistnienia usterki na adres e-mail:
 2. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Czas oczekiwania na rozpatrzenie, poprawnie wysłanej Reklamacji, zazwyczaj wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
 4. W przypadkach szczególnych Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji maksymalnie do 30 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistnieniu takiej konieczności.
 5. Uznanie zasadności reklamacji Użytkownika, skutkuje zadośćuczynieniem w postaci przywrócenia środków na Serwisie o równowartości złożonego zamówienia.
 6. Użytkownik nie może ubiegać się o inną formę zadośćuczynienia niż dostępne w Serwisie Usługi, co oznacza, że nie przysługuje mu z tytułu Reklamacji odszkodowanie, ani zwrot należności.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż równowartość doładowanych środków.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji i zastępuje obowiązujące regulaminy Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

§6 Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)

 1. Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.
 2. W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.
 3. Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.
 5. W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres support@XXXXX.com.
 6. Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres support@g2a.com.
 7. W miarę możliwości będziemy pracować z klientami i/lub wszystkimi innymi użytkownikami prowadzącymi sprzedaż na naszej stronie w celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych związanych z zakupem.
Privacy Policy

LOADING...